HIT SEZONU:

Doskona?y sposb, aby w czasach KRYZYSU obni?y? koszty organizacji imprez bez rezygnacji z widowiskowo?ci. czytaj wi?cej


NASZ POKAZ

Odsłon : 200874
spacer.png, 0 kB
Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 158 poz. 1329


Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 158 poz. 1329

ROZPORZ?DZENIE

MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

 

z dnia 29 lipca 2005 r.

 

sprawie wykazu wyrobw pirotechnicznych, na ktrych nabywanie, przechowywanie lub u?ywanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia2)

 

(Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2005 r.)

 

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materia?ach wybuchowych przeznaczonych do u?ytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2004 r. Nr 222, poz. 2249) zarz?dza si?, co nast?puje:

 

1.1.Okre?la si? wykaz wyrobw pirotechnicznych, na ktrych nabywanie, przechowywanie lub u?ywanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia.

2.Wykaz wyrobw pirotechnicznych, o ktrym mowa w ust. 1, okre?lony jest w za??czniku do rozporz?dzenia.

3.Zgodno?? wyrobw pirotechnicznych, o ktrych mowa w ust. 1, z wymogami okre?lonymi w za??czniku, o ktrym mowa w ust. 2, potwierdza producent lub importer. Informacj? dotycz?c? zaliczenia wyrobw do wykazu umieszcza si? w instrukcji stosowania wyrobu, dostarczanej ka?demu nabywcy.

4.Instrukcja stosowania wyrobu, o ktrej mowa w ust. 3, zawiera co najmniej nast?puj?ce informacje:

1)sposb odpalania wyrobu;

2)wymogi bezpiecze?stwa u?ytkowania;

3)znak literowy <NWP> oznaczaj?cy, ?e wyrb jest uj?ty w wykazie wyrobw pirotechnicznych, ktrych nabywanie, przechowywanie i u?ywanie nie wymaga pozwolenia wojewody.

 

2.Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie po up?ywie 14 dni od dnia og?oszenia.

 

_________

1)Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia?em administracji rz?dowej - gospodarka, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczeg?owego zakresu dzia?ania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2)Niniejsze rozporz?dzenie zosta?o notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 17.03.2005 r. pod numerem 2005/0120/PL zgodnie z 4 rozporz?dzenia Rady Ministrw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktw prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

 

ZA??CZNIK

 

WYKAZ WYROBW PIROTECHNICZNYCH WIDOWISKOWYCH, NA KTRYCH NABYWANIE, PRZECHOWYWANIE LUB U?YWANIE NIE JEST WYMAGANE UZYSKANIE POZWOLENIA1)

 

 

Lp.

 

Rodzaj wyrobu2)

Wymagania dotycz?ce zawarto?ci mieszaniny pirotechnicznej

 

Uk?ad podpa?owy

 

Konstrukcja i wymogi bezpiecze?stwa

1

2

3

4

5

1

Petardy

Do 8 g prochu czarnego lub do 5 g innych mieszanin pirotechnicznych o dzia?aniu hukowym

Pirotechniczny, zapewniaj?cy op?nienie zadzia?ania

3-10 s

Konstrukcja uniemo?liwiaj?ca rozlot fragmentw petardy na odleg?o?? powy?ej 8 m

2

Zestawy petard - serie, karabinki

Do 50 g prochu czarnego lub 30 g innych mieszanin pirotechnicznych o dzia?aniu hukowym w ca?ym zestawie. Do 2 g prochu czarnego lub 1 g innych mieszanin pirotechnicznych o dzia?aniu hukowym w pojedynczej petardzie wchodz?cej w sk?ad zestawu

Pirotechniczny, zapewniaj?cy op?nienie zadzia?ania

3-10 s

Konstrukcja uniemo?liwiaj?ca jednoczesne zadzia?anie wszystkich petard wchodz?cych w sk?ad zestawu oraz rozlot fragmentw petard na odleg?o?? powy?ej 4 m

3

Baterie, wyrzutnie

Do 30 g mieszaniny pirotechnicznej w jednej rurze (lufie), do 2.000 g w ca?ej baterii, w tym nie wi?cej ni? 10 % mieszaniny o dzia?aniu hukowym lub b?yskowym

Pirotechniczny, zapewniaj?cy op?nienie zadzia?ania

3-10 s

?rednica wewn?trzna poszczeglnej rury co najwy?ej 30 mm. Konstrukcja zapewniaj?ca stabilno?? podczas dzia?ania baterii, uniemo?liwiaj?ca rozrywanie rur oraz wybuch ca?ej wyrzutni

4

B?czki,

wiry

Do 20 g mieszaniny pirotechnicznej, w tym nie wi?cej ni? 3 g masy o dzia?aniu hukowym lub b?yskowym

Pirotechniczny, zapewniaj?cy op?nienie zadzia?ania

3-10 s

Konstrukcja uniemo?liwiaj?ca wybuch lub rozerwanie obudowy, je?li tego nie przewidziano w prawid?owym dzia?aniu

5

Fontanny, wulkany

Do 1.000 g mieszaniny pirotechnicznej

Pirotechniczny, zapewniaj?cy op?nienie zadzia?ania

3-10 s

Konstrukcja zapewniaj?ca stabilno?? i uniemo?liwiaj?ca rozerwanie wyrobu podczas jego dzia?ania

6

Samoloty, motyle, pszcz?ki (lataj?ce ?mig?a)

Do 20 g mieszaniny pirotechnicznej, w tym nie wi?cej ni? 3 g masy o dzia?aniu hukowym lub b?yskowym

Pirotechniczny, zapewniaj?cy op?nienie zadzia?ania

3-10 s

Konstrukcja uniemo?liwiaj?ca wybuch lub rozerwanie obudowy, je?li tego nie przewidziano w prawid?owym dzia?aniu

7

Mo?dzierze, miny (bukiety pirotechniczne)

Do 40 g w pojedynczym ?adunku, w tym nie wi?cej ni? 5 g masy o dzia?aniu hukowym lub b?yskowym

Pirotechniczny, zapewniaj?cy op?nienie zadzia?ania

3-10 s

Rura o ?rednicy wewn?trznej co najwy?ej 50 mm, o konstrukcji zapewniaj?cej stabilno?? mo?dzierza podczas strza?u i wytrzyma?o?? uniemo?liwiaj?c? jej rozerwanie

8

Ognie bengalskie, flary

Do 1.000 g mieszaniny pirotechnicznej

Pirotechniczny, zapewniaj?cy op?nienie zadzia?ania

3-10 s

Konstrukcja uniemo?liwiaj?ca rozerwanie obudowy lub wybuch wyrobu

9

Rakiety ze stabilizatorem i bez

Do 100 g ??cznie, w tym do 70 g mieszaniny wywo?uj?cej efekt pirotechniczny, w tym nie wi?cej ni? 5 g mieszaniny pirotechnicznej o dzia?aniu hukowym lub b?yskowym

Pirotechniczny, zapewniaj?cy op?nienie zadzia?ania

3-10 s

Konstrukcja uniemo?liwiaj?ca rozerwanie rakiety przed osi?gni?ciem zamierzonego pu?apu oraz upadkiem na ziemi?

10

S?oneczka

Do 700 g mieszaniny pirotechnicznej

Pirotechniczny, zapewniaj?cy op?nienie zadzia?ania

3-10 s

Konstrukcja uniemo?liwiaj?ca rozerwanie obudowy lub wybuch wyrobu

11

Strzelaj?ce konfetti

Do 10 mg mieszaniny pirotechnicznej

Nie okre?la si?

Konstrukcja uniemo?liwiaj?ca rozerwanie obudowy

12

Strzelaj?ce kulki, ta?my, cukierki itp. (trzaskaj?ce kulki)

Do 20 g mieszaniny pirotechnicznej, w tym nie wi?cej ni? 3 g masy o dzia?aniu hukowym lub b?yskowym

Pirotechniczny, zapewniaj?cy op?nienie zadzia?ania

3-10 s

Konstrukcja uniemo?liwiaj?ca rozlot fragmentw wyrobu na odleg?o?? powy?ej 4 m

13

Dymne ?wiece, kulki dymne itp.

Do 1.000 g mieszaniny pirotechnicznej

Pirotechniczny, zapewniaj?cy op?nienie zadzia?ania

3-10 s

Konstrukcja uniemo?liwiaj?ca rozerwanie obudowy

14

Rzymskie ?wiece, ognie

??cznie do 200 g, nie wi?cej ni? 25 g na jeden wystrza?, w tym nie wi?cej ni? 5 g mieszaniny pirotechnicznej o dzia?aniu hukowym lub b?yskowym

Pirotechniczny, zapewniaj?cy op?nienie zadzia?ania

3-10 s

Rura o ?rednicy wewn?trznej co najwy?ej 30 mm, o konstrukcji zapewniaj?cej odpowiedni? wytrzyma?o?? i uniemo?liwiaj?c? jej rozerwanie podczas dzia?ania wyrobu

15

Zimne ognie

Nie okre?la si?

 

Dopuszczone do sprzeda?y pod warunkiem uzyskania stosownego dopuszczenia, zgodnie z odr?bnymi przepisami

16

Rakietki wystrzeliwane z nasadek broni alarmowej lub gazowej

Do 10 g, w tym nie wi?cej ni? 5 g masy o dzia?aniu hukowym lub b?yskowym

Odpalane i miotane za pomoc? amunicji hukowej

Konstrukcja uniemo?liwiaj?ca wybuch w odleg?o?ci mniejszej ni? 5 m od osoby odpalaj?cej i zapewniaj?ca dzia?anie podczas lotu w powietrzu

17

Cebulki, diabe?ki (strzelaj?ce kulki)

Do 2,5 mg azydku srebra

Zadzia?anie od uderzenia o twarde pod?o?e bez op?nienia

O konstrukcji i sposobie pakowania uniemo?liwiaj?cym wybuch ca?ego opakowania

18

Pirotechnika sceniczna: fontanny, wodospady, ?wiece dymne, ognie bengalskie

Do 100 g w pojedynczym elemencie wyrobu, bez mieszanin pirotechnicznych o dzia?aniu hukowym

Pirotechniczny lub elektryczny

Konstrukcja uniemo?liwiaj?ca rozerwanie lub zapalenie obudowy oraz wybuch wyrobu. W przypadku stosowania w pomieszczeniach zamkni?tych sprzeda? pod warunkiem uzyskania stosownego dopuszczenia zgodnie z odr?bnymi przepisami

19

Lonty prochowe wolnopalne

Szybko?? palenia nie wi?ksza ni? 10 cm/s

 

Pali si? jednostajnie wzd?u?, przez jego d?ugo?? z zewn?trznym p?omieniem

20

Kapiszony, korki

 

Mechaniczny

Konstrukcja i opakowanie uniemo?liwiaj?ce jednoczesne zadzia?anie wszystkich kapiszonw lub korkw w opakowaniu

 

 

_________

1)Wymienione w wykazie wyroby pirotechniczne znajduj?ce si? w pomieszczeniach sklepowych oraz pomieszczeniach zaplecza sklepowego traktuje si? jako wyroby oznaczone kodem klasyfikacyjnym 1.4 G, je?eli s? przechowywane w opakowaniach jednostkowych lub w opakowaniach kartonowych b?d? tekturowych o masie brutto co najwy?ej 50 kg. ??czna masa brutto przechowywanych wyrobw pirotechnicznych w pomieszczeniach sklepowych lub pomieszczeniach zaplecza nie mo?e przekracza? ilo?ci okre?lonych w 47 rozporz?dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo?ecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpiecze?stwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewn?trzzak?adowym oraz obrocie materia?w wybuchowych, w tym wyrobw pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, poz. 1577).

2)Wymienione w tabeli wyroby pirotechniczne nie mog? zawiera?:

a)mieszanin i pierwiastkw samozapalnych,

b)kwasu galusowego oraz jego soli,

c)zwi?zkw arsenu,

d)boru,

e)tytanu o granulacji poni?ej 100 mikrometrw,

f)cyrkonu,

g)izotiocyjanianw,

h)pikrynianw i kwasu pikrynowego,

i)zwi?zkw o?owiu i rt?ci,

j)fosforu (dopuszczalne jest stosowanie czerwonego fosforu jedynie w draskach podpa?owych, kapiszonach, korkach wybuchowych i innych podobnych wyrobach, przy czym ca?kowita zawarto?? masy pirotechnicznej zawieraj?cej fosfor w pojedynczym wyrobie nie mo?e przekracza? 0,08 g),

k)chloranw(V) wraz z solami amonowymi, aminami oraz siarczanem(VI) miedzi(II),

l)chloranw(V) w mieszaninach z siarczkiem antymonu(V), siark?, metalami, heksacyjano?elazianem(III) potasu,

a ponadto zawarto?? chloranu(V) w mieszaninach pirotechnicznych nie mo?e przekracza? 80 %.


POKAZY FAJERWERKW - wesela, imprezy okoliczno?ciowe, Oborniki ?l?skie, Trzebnica, Wroc?aw, Dolny ?l?sk, Opolskie...