HIT SEZONU:

Doskonały sposób, aby w czasach KRYZYSU obniżyć koszty organizacji imprez bez rezygnacji z widowiskowości. czytaj więcej»


NASZ POKAZ»

Odsłon : 211880
spacer.png, 0 kB
Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 158 poz. 1329


Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 158 poz. 1329

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

 

z dnia 29 lipca 2005 r.

 

sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia2)

 

(Dz. U. z dnia 23 sierpnia 2005 r.)

 

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007 i Nr 238, poz. 2019 oraz z 2004 r. Nr 222, poz. 2249) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1. Określa się wykaz wyrobów pirotechnicznych, na których nabywanie, przechowywanie lub używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia.

2. Wykaz wyrobów pirotechnicznych, o którym mowa w ust. 1, określony jest w załączniku do rozporządzenia.

3. Zgodność wyrobów pirotechnicznych, o których mowa w ust. 1, z wymogami określonymi w załączniku, o którym mowa w ust. 2, potwierdza producent lub importer. Informację dotyczącą zaliczenia wyrobów do wykazu umieszcza się w instrukcji stosowania wyrobu, dostarczanej każdemu nabywcy.

4. Instrukcja stosowania wyrobu, o której mowa w ust. 3, zawiera co najmniej następujące informacje:

  1)   sposób odpalania wyrobu;

  2)   wymogi bezpieczeństwa użytkowania;

  3)   znak literowy <NWP> oznaczający, że wyrób jest ujęty w wykazie wyrobów pirotechnicznych, których nabywanie, przechowywanie i używanie nie wymaga pozwolenia wojewody.

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

_________

1)   Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2)   Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 17.03.2005 r. pod numerem 2005/0120/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

 

ZAŁĄCZNIK

 

WYKAZ WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH WIDOWISKOWYCH, NA KTÓRYCH NABYWANIE, PRZECHOWYWANIE LUB UŻYWANIE NIE JEST WYMAGANE UZYSKANIE POZWOLENIA1)

 

 

Lp.

 

Rodzaj wyrobu2)

Wymagania dotyczące zawartości mieszaniny pirotechnicznej

 

Układ podpałowy

 

Konstrukcja i wymogi bezpieczeństwa

1

2

3

4

5

1

Petardy

Do 8 g prochu czarnego lub do 5 g innych mieszanin pirotechnicznych o działaniu hukowym

Pirotechniczny, zapewniający opóźnienie zadziałania

3-10 s

Konstrukcja uniemożliwiająca rozlot fragmentów petardy na odległość powyżej 8 m

2

Zestawy petard - serie, karabinki

Do 50 g prochu czarnego lub 30 g innych mieszanin pirotechnicznych o działaniu hukowym w całym zestawie. Do 2 g prochu czarnego lub 1 g innych mieszanin pirotechnicznych o działaniu hukowym w pojedynczej petardzie wchodzącej w skład zestawu

Pirotechniczny, zapewniający opóźnienie zadziałania

3-10 s

Konstrukcja uniemożliwiająca jednoczesne zadziałanie wszystkich petard wchodzących w skład zestawu oraz rozlot fragmentów petard na odległość powyżej 4 m

3

Baterie, wyrzutnie

Do 30 g mieszaniny pirotechnicznej w jednej rurze (lufie), do 2.000 g w całej baterii, w tym nie więcej niż 10 % mieszaniny o działaniu hukowym lub błyskowym

Pirotechniczny, zapewniający opóźnienie zadziałania

3-10 s

Średnica wewnętrzna poszczególnej rury co najwyżej 30 mm. Konstrukcja zapewniająca stabilność podczas działania baterii, uniemożliwiająca rozrywanie rur oraz wybuch całej wyrzutni

4

Bączki,

wiry

Do 20 g mieszaniny pirotechnicznej, w tym nie więcej niż 3 g masy o działaniu hukowym lub błyskowym

Pirotechniczny, zapewniający opóźnienie zadziałania

3-10 s

Konstrukcja uniemożliwiająca wybuch lub rozerwanie obudowy, jeśli tego nie przewidziano w prawidłowym działaniu

5

Fontanny, wulkany

Do 1.000 g mieszaniny pirotechnicznej

Pirotechniczny, zapewniający opóźnienie zadziałania

3-10 s

Konstrukcja zapewniająca stabilność i uniemożliwiająca rozerwanie wyrobu podczas jego działania

6

Samoloty, motyle, pszczółki (latające śmigła)

Do 20 g mieszaniny pirotechnicznej, w tym nie więcej niż 3 g masy o działaniu hukowym lub błyskowym

Pirotechniczny, zapewniający opóźnienie zadziałania

3-10 s

Konstrukcja uniemożliwiająca wybuch lub rozerwanie obudowy, jeśli tego nie przewidziano w prawidłowym działaniu

7

Moździerze, miny (bukiety pirotechniczne)

Do 40 g w pojedynczym ładunku, w tym nie więcej niż 5 g masy o działaniu hukowym lub błyskowym

Pirotechniczny, zapewniający opóźnienie zadziałania

3-10 s

Rura o średnicy wewnętrznej co najwyżej 50 mm, o konstrukcji zapewniającej stabilność moździerza podczas strzału i wytrzymałość uniemożliwiającą jej rozerwanie

8

Ognie bengalskie, flary

Do 1.000 g mieszaniny pirotechnicznej

Pirotechniczny, zapewniający opóźnienie zadziałania

3-10 s

Konstrukcja uniemożliwiająca rozerwanie obudowy lub wybuch wyrobu

9

Rakiety ze stabilizatorem i bez

Do 100 g łącznie, w tym do 70 g mieszaniny wywołującej efekt pirotechniczny, w tym nie więcej niż 5 g mieszaniny pirotechnicznej o działaniu hukowym lub błyskowym

Pirotechniczny, zapewniający opóźnienie zadziałania

3-10 s

Konstrukcja uniemożliwiająca rozerwanie rakiety przed osiągnięciem zamierzonego pułapu oraz upadkiem na ziemię

10

Słoneczka

Do 700 g mieszaniny pirotechnicznej

Pirotechniczny, zapewniający opóźnienie zadziałania

3-10 s

Konstrukcja uniemożliwiająca rozerwanie obudowy lub wybuch wyrobu

11

Strzelające konfetti

Do 10 mg mieszaniny pirotechnicznej

Nie określa się

Konstrukcja uniemożliwiająca rozerwanie obudowy

12

Strzelające kulki, taśmy, cukierki itp. (trzaskające kulki)

Do 20 g mieszaniny pirotechnicznej, w tym nie więcej niż 3 g masy o działaniu hukowym lub błyskowym

Pirotechniczny, zapewniający opóźnienie zadziałania

3-10 s

Konstrukcja uniemożliwiająca rozlot fragmentów wyrobu na odległość powyżej 4 m

13

Dymne świece, kulki dymne itp.

Do 1.000 g mieszaniny pirotechnicznej

Pirotechniczny, zapewniający opóźnienie zadziałania

3-10 s

Konstrukcja uniemożliwiająca rozerwanie obudowy

14

Rzymskie świece, ognie

Łącznie do 200 g, nie więcej niż 25 g na jeden wystrzał, w tym nie więcej niż 5 g mieszaniny pirotechnicznej o działaniu hukowym lub błyskowym

Pirotechniczny, zapewniający opóźnienie zadziałania

3-10 s

Rura o średnicy wewnętrznej co najwyżej 30 mm, o konstrukcji zapewniającej odpowiednią wytrzymałość i uniemożliwiającą jej rozerwanie podczas działania wyrobu

15

Zimne ognie

Nie określa się

 

Dopuszczone do sprzedaży pod warunkiem uzyskania stosownego dopuszczenia, zgodnie z odrębnymi przepisami

16

Rakietki wystrzeliwane z nasadek broni alarmowej lub gazowej

Do 10 g, w tym nie więcej niż 5 g masy o działaniu hukowym lub błyskowym

Odpalane i miotane za pomocą amunicji hukowej

Konstrukcja uniemożliwiająca wybuch w odległości mniejszej niż 5 m od osoby odpalającej i zapewniająca działanie podczas lotu w powietrzu

17

Cebulki, diabełki (strzelające kulki)

Do 2,5 mg azydku srebra

Zadziałanie od uderzenia o twarde podłoże bez opóźnienia

O konstrukcji i sposobie pakowania uniemożliwiającym wybuch całego opakowania

18

Pirotechnika sceniczna: fontanny, wodospady, świece dymne, ognie bengalskie

Do 100 g w pojedynczym elemencie wyrobu, bez mieszanin pirotechnicznych o działaniu hukowym

Pirotechniczny lub elektryczny

Konstrukcja uniemożliwiająca rozerwanie lub zapalenie obudowy oraz wybuch wyrobu. W przypadku stosowania w pomieszczeniach zamkniętych sprzedaż pod warunkiem uzyskania stosownego dopuszczenia zgodnie z odrębnymi przepisami

19

Lonty prochowe wolnopalne

Szybkość palenia nie większa niż 10 cm/s

 

Pali się jednostajnie wzdłuż, przez jego długość z zewnętrznym płomieniem

20

Kapiszony, korki

 

Mechaniczny

Konstrukcja i opakowanie uniemożliwiające jednoczesne zadziałanie wszystkich kapiszonów lub korków w opakowaniu

 

 

_________

1)   Wymienione w wykazie wyroby pirotechniczne znajdujące się w pomieszczeniach sklepowych oraz pomieszczeniach zaplecza sklepowego traktuje się jako wyroby oznaczone kodem klasyfikacyjnym 1.4 G, jeżeli są przechowywane w opakowaniach jednostkowych lub w opakowaniach kartonowych bądź tekturowych o masie brutto co najwyżej 50 kg. Łączna masa brutto przechowywanych wyrobów pirotechnicznych w pomieszczeniach sklepowych lub pomieszczeniach zaplecza nie może przekraczać ilości określonych w § 47 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, poz. 1577).

2)   Wymienione w tabeli wyroby pirotechniczne nie mogą zawierać:

a)   mieszanin i pierwiastków samozapalnych,

b)   kwasu galusowego oraz jego soli,

c)   związków arsenu,

d)   boru,

e)   tytanu o granulacji poniżej 100 mikrometrów,

f)   cyrkonu,

g)   izotiocyjanianów,

h)   pikrynianów i kwasu pikrynowego,

i)   związków ołowiu i rtęci,

j)   fosforu (dopuszczalne jest stosowanie czerwonego fosforu jedynie w draskach podpałowych, kapiszonach, korkach wybuchowych i innych podobnych wyrobach, przy czym całkowita zawartość masy pirotechnicznej zawierającej fosfor w pojedynczym wyrobie nie może przekraczać 0,08 g),

k)   chloranów(V) wraz z solami amonowymi, aminami oraz siarczanem(VI) miedzi(II),

l)   chloranów(V) w mieszaninach z siarczkiem antymonu(V), siarką, metalami, heksacyjanożelazianem(III) potasu,

a ponadto zawartość chloranu(V) w mieszaninach pirotechnicznych nie może przekraczać 80 %.


POKAZY FAJERWERKÓW - wesela, imprezy okolicznościowe, Oborniki Śląskie, Trzebnica, Wrocław, Dolny Śląsk, Opolskie...